โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้

Organization Chart