บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการมีการจัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี บริษัทฯ จึงจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำ รวมถึงติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดีทั้งภายในประเทศ และระดับสากล จากองค์กร หรือบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อให้นโยบาย และการดำเนินการต่างๆ ทันสมัย และสอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีเนื้อหาแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่

เอกสาร

คณะกรรมการบริษัท
สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ปรัชญาและจรรยาบรรณ