รายได้รวม & กำไรสุทธิ
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม & ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินรวม
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 2557* 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
สินทรัพย์รวม  61,029 65,309 66,382 71,228 80,503 85,075 75,930 67,953
หนี้สินรวม  31,321 31,091 30,179 35,073 40,294 43,009 33,676 25,225
ส่วนของผู้ถือหุ้น 29,707 34,218 36,203 36,155 80,503 42,066 42,254 42,738
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 42,781 51,240 46,926 43,935 44,901 39,885 29,244 28,041
รายได้รวม  43,027 51,438 47,173 44,124 45,075 40,156 29,528 28,155
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  7,081 7,661 8,114 8,479 8,364 6,967 5,281 4,390
กำไรสุทธิสำหรับปี 6654 7,670 6,108 5,605 6,116 5,654 3,166 2,859

หมายเหตุ:

* งบการเงินปี 2557 ปรับปรุงใหม่ (restated)

รายได้รวม & กำไรสุทธิ
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม & ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินรวม
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 2Q63 3Q63 4Q63 1Q64 2Q64 3Q64 4Q64 1Q65
สินทรัพย์รวม  83,126 80,020 75,930 72,870 70,812 69,448 67,953 64,096
หนี้สินรวม  41,785 38,729 33,676 30,020 28,968 26,849 25,225 20,735
ส่วนของผู้ถือหุ้น 41,341 41,291 42,254 42,849 41,845 41,599 42,738 43,361
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 6,166 6,353 9,584 6,878 6,334 5,970 28,041 5,679
รายได้รวม  6,224 6,403 9,725 6,900 6,362 6,002 28,155 5,730
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  1,311 1,112 1,620 962 1,031 1,055 1,342 892
กำไรสุทธิสำหรับปี 491 696 957 582 624 516 1,137 639