รายได้รวม & กำไรสุทธิ
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม & ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินรวม
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 2562 2563 2564 2565 2566
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม  85,075 75,930 67,953 59,209 48,331
หนี้สินรวม  43,009 33,676 25,225 15,636 5,893
ส่วนของผู้ถือหุ้น 42,066 42,254 42,728 43,574 42,438
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 39,885 29,244 28,041 27,191 22,357
รายได้รวม  40,156 29,528 28,155 27,468 22,817
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 25,781 19,937 19,876 18,538 15,635
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 14,105 9,307 8,165 8,652 6,721
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  6,967 5,281 4,390 4,602 4,752
กำไรสุทธิ 5,654 3,166 2,859 3,276 1,774
รายได้รวม & กำไรสุทธิ
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม & ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินรวม
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 1Q66 2Q66 3Q66 4Q66 1Q67
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม  55,931 50,879 49,577 48,331 49,142
หนี้สินรวม  11,630 8,236 7,336 5,893 6,473
ส่วนของผู้ถือหุ้น 44,301 42,643 42,242 42,438 42,669
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 6,030 5,650 5,306 5,371 3,475
รายได้รวม 6,106 5,772 5,449 5,489 3,546
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 4,026 3,912 3,722 3,975 2,501
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,004 1,738 1,584 1,396 974
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,098 1,192 1,168 1,294 751
กำไรสุทธิ 730 473 420 150 214