รายได้รวม & กำไรสุทธิ
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม & ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินรวม
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 2560 2561 2562 2563 2564
สินทรัพย์รวม  71,228 80,503 85,075 75,930 67,953
หนี้สินรวม  35,073 40,294 43,009 33,676 25,225
ส่วนของผู้ถือหุ้น 36,155 80,503 42,066 42,254 42,738
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 43,935 44,901 39,885 29,244 28,041
รายได้รวม  44,124 45,075 40,156 29,528 28,155
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  8,479 8,364 6,967 5,281 4,390
กำไรสุทธิสำหรับปี 5,605 6,116 5,654 3,166 2,859
รายได้รวม & กำไรสุทธิ
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม & ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินรวม
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 3Q64 4Q64 1Q65 2Q65 3Q65
สินทรัพย์รวม  69,448 67,953 64,096 62,823 62,457
หนี้สินรวม  26,849 25,225 20,735 20,536 20,245
ส่วนของผู้ถือหุ้น 41,599 42,728 43,361 42,287 42,213
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 5,970 8,858 5,679 5,101 6,430
รายได้รวม  6,002 8,891 5,730 5,174 6,489
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  1,055 1,342 892 978 1,138
กำไรสุทธิสำหรับปี 516 1,137 639 527 718