รายได้รวม & กำไรสุทธิ
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม & ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินรวม
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 2561 2562 2563 2564 2565
สินทรัพย์รวม  80,503 85,075 75,930 67,953 59,209
หนี้สินรวม  40,294 43,009 33,676 25,225 15,636
ส่วนของผู้ถือหุ้น 40,208 42,066 42,254 42,728 43,574
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 44,901 39,885 29,244 28,041 27,191
รายได้รวม  45,075 40,156 29,528 28,155 27,468
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 28,815 25,781 19,937 19,876 18,538
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  8,364 6,967 5,281 4,390 4,602
กำไรสุทธิสำหรับปี 6,116 5,654 3,166 2,859 3,276
รายได้รวม & กำไรสุทธิ
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม & ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินรวม
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 4Q64 1Q65 2Q65 3Q65 4Q65
สินทรัพย์รวม  67,953 64,096 62,823 62,457 59,209
หนี้สินรวม  25,225 20,735 20,536 20,245 15,636
ส่วนของผู้ถือหุ้น 42,728 43,361 42,287 42,213 43,574
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 8,858 5,679 5,101 6,430 9,980
รายได้รวม  8,891 5,730 5,174 6,489 10,074
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  1,342 892 978 1,138 1,595
กำไรสุทธิสำหรับปี 1,137 639 527 718 1,393