นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้งในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้พฤกษาฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบกัน ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมีดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานปี กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท) กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) วันที่จ่ายเงินปันผล
2566 1,773.72 0.79 1.32 (1) 166 21 พ.ค. 2567
เงินปันผลระหว่างกาล 2566 1,202.83 0.54 0.37 69 6 ก.ย. 2566
2565 3,275.91 1.47 1.32 (2) 90 17 พ.ค. 2566
เงินปันผลระหว่างกาล 2565 1,165.22 0.52 0.36 69 2 ก.ย. 2565
2564 2,859.21 1.28 1.07 (3) 84 13 พ.ค. 2565
เงินปันผลระหว่างกาล 2564 1,205.77 0.54 0.35 65 7 ก.ย. 2564
2563 3,165.76 1.42 1.07 (4) 75 14 พ.ค. 2564
เงินปันผลระหว่างกาล 2563 1,512.92 0.68 0.34 50 3 ก.ย. 2563
2562 5,654.50 2.53 1.60 (5) 63 30 เม.ย. 2563
เงินปันผลระหว่างกาล 2562 2,765.82 1.24 0.62 50 4 ก.ย. 2562
2561 6,115.81 2.74 1.65 (6) 60 15 พ.ค. 2562
เงินปันผลระหว่างกาล 2561 2,472.25 1.11 0.55 50 5 ก.ย. 2561
2560 5,605.34 2.51 1.38 (7) 55 15 พ.ค. 2561
เงินปันผลระหว่างกาล 2560 2,508.48 1.12 1.02 91 6 ก.ย. 2560
2559 6,107.67 2.74 2.10 77 19 พ.ค. 2560
2558 7,670.28 3.44 1.75 51 18 พ.ค. 2559
2557 6,653.84 2.99 1.00 (8) 45 15 พ.ค. 2558
2556 5,801.82 2.61 0.85 (8) 37 15 พ.ค. 2557
2555 3,898.14 1.76 0.50 (8) 34 17 พ.ค. 2556

หมายเหตุ:

(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.32 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,947 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท ทำให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,121 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 อัตราหุ้นละ 1.32 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ทำให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท

(3) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 อัตราหุ้นละ 1.07 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ทำให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท

(4) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 อัตราหุ้นละ 1.07 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.34 บาท ทำให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท

(5) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 อัตราหุ้นละ 1.60 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.62 บาท ทำให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.98 บาท

(6) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 อัตราหุ้นละ 1.65 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ทำให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท

(7) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 อัตราหุ้นละ 1.38 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเท่ากับอัตราหุ้นละ 1.02 บาท ทำให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท

(8) อัตราร้อยละของการจ่ายเงินปันผล ปี 2555-2557 คำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตั้งแต่ปี 2558 คำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมตามการเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล