บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้งในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบกัน ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นมีดังนี้

สำหรับ
ผลการดำเนินงาน
กำไรสุทธิจาก
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็น
ของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น
(งบการเงินรวม)
เงินปันผลต่อหุ้น อัตราร้อยละของการ
จ่ายเงินปันผล* (%)
วันที่จ่ายเงินปันผล
2564 2,859.21 2,859.21 1.28 1.07* 83.6 13 พ.ค. 2565
เงินปันผลระหว่างกาล 2564 1,205.77 1,205.77 0.54 0.35 64.8 7 ก.ย. 2564
2563 3,165.76 3,165.76 1.42 1.07 75.4 14 พ.ค. 2564
เงินปันผลระหว่างกาล 2563 1,512.92 1,512.92 0.68 0.34 50.2 3 ก.ย. 2563
2562 5,654.50 5,654.50 2.53 1.60 63.2 30 เม.ย. 2563
เงินปันผลระหว่างกาล 2562 2,765.82 2,765.82 1.24 0.62 50.1 4 ก.ย. 2562
2561 6,115.81 6,115.81 2.74 1.65 60.2 15 พ.ค. 2562
เงินปันผลระหว่างกาล 2561 2,472.25 2,472.25 1.11 0.55 49.7 5 ก.ย. 2561
2560 5,605.34 5,605.34 2.51 1.38 55.0 16 พ.ค. 2561
2559 6,107.67 6,107.67 2.74 2.10 76.8 19 พ.ค. 2560
2558 7,670.28 7,680.36 3.44 1.75 50.8 18 พ.ค. 2559
2557 6,653.84 6,654.52 2.99 1.00 45.3 15 พ.ค. 2558
2556 5,801.82 5,175.03 2.61 0.85 36.5 15 พ.ค. 2557
2555 3,898.14 3,266.80 1.76 0.50 33.8 17 พ.ค. 2556

หมายเหตุ:

* 1) อัตราร้อยละของการจ่ายเงินปันผล ปี 2555-2557 คำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตั้งแต่ปี 2558 คำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมตามการเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่กล่าวข้างต้น

2) การจ่ายเงินปันผล 1.07 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

*ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.07 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,389 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ทำให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,608 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2565