คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันคณะผู้บริหารมีจำนวน 14 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

นาย ปิยะ ประยงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท

นายธีระ ทองวิไล

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์

นายภัคริน ทัตติพงศ์

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม

นายพิเชษฐ วิจิตรชำนาญ

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว

นางสาวปัทมา ปิยะมณีพร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานคอนโดมิเนียม 5

นายวิโรจน์ เสรีศิริขจร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบ้านพฤกษา 2

นางธนัสสรณ์ พลธนธรณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเดอะคอนเนค

นายคมกริช หงษ์ดิลกกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานคอนโดมิเนียม 4

นายวสันต์ สุกสี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุมการบริหารโครงการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม

นายฤชุวัฒน์ พฤกษ์วรุณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรและพัฒนาที่ดิน

นางสาวจินตนา อินทรีย์

ผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชี

นายศุภรักษ์ อินทะจักร์

หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน

นางสาวรัศมี ยงรัศมีวงศ์

เลขานุการบริษัท และหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ:

ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถึง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการดำเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
  2. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในในเรื่องบัญชีการเบิกจ่ายเงินใดๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบ หรือมีข้อสงสัยว่าไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
  3. จัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
  4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน หรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเทียบเท่า
  5. มีอำนาจอื่นๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  6. เข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของบริษัทฯ กับคณะกรรมการบริษัทฯ
  7. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณากลั่นกรองและหาข้อสรุป
  8. มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน