1) บริษัทตั้งเป้ายอดขายและรายได้ในปี 2017 อย่างไร
บริษัทได้ตั้งเป้ายอดขายและรายได้ในปี 2017 อยู่ที่จำนวน 52,900 ล้านบาท และ 50,200 ล้านบาท ตามลำดับ
ในปี 2016 บริษัทเปิดโครงการใหม่จำนวน 69 โครงการ มูลค่ารวม 59,700 ล้านบาท โดยในปี 2017 บริษัทมีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่จำนวน 72 โครงการ มูลค่ารวม 68,000 ล้านบาท

บริษัทมีการนำนโยบาย “พฤกษา 4.0” ซึ่งมุ่งเน้น

  • การพัฒนาสินค้าแบบ HVA (High Value Added)
  • การใช้ Digital Marketing,
  • การพัฒนา Home Service Application, E-Construction รวมถึงการใช้ระบบ Pool Construction
  • การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยี Precast, REM และ PMC รวมถึงการสร้างห้องน้ำสำเร็จรูป เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจสร้างบ้านที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและส่งมอบบ้านให้ลูกค้าได้ทันตรงต่อเวลา
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2017 บริษัทมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ทั้งหมดจำนวน 28,663 ล้านบาท เป็นยอดรอรับรู้รายได้ในปี 2017 ประมาณ 14,000 ล้านบาท
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้งในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบกัน ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย