วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
30/03/2566 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ดาวน์โหลด PDF
30/03/2566 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ดาวน์โหลด PDF
30/03/2566 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
ดาวน์โหลด PDF
30/03/2566 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดาวน์โหลด PDF
30/03/2566 คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด PDF