วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
10/05/2565 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด PDF
31/03/2565 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด PDF
31/03/2565 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ดาวน์โหลด PDF
31/03/2565 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
ดาวน์โหลด PDF
31/03/2565 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดาวน์โหลด PDF
31/03/2565 คู่มือการใช้งานระบบ E-Meeting และ Voting
ดาวน์โหลด PDF
31/03/2565 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ดาวน์โหลด PDF