ยอดขายรายปี
รายได้รายปี
ยอดขายรายไตรมาส
รายได้รายไตรมาส
1Q 2565 2Q 2565 3Q 2565 4Q 2565 2565
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
หน่วย มูลค่า
(ล้านบาท)
%
ยอดขายแบ่งตามประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ 1,070 2,801 1,327 3,439 651 1,337  3,048 7,577 52%
บ้านเดี่ยว 310 1,706 325 1,857 252 1,366  887 4,929 34%
คอนโดมิเนียม 423 838 459 1,046 310 155  1,192 2,039 14%
รวม 1,803 5,344 2,111 6,342 1,213 2,858 - 0  5,127 14,544 100%
รายได้แบ่งตามประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ 984 2,461 1,025 2,552 1,053 2,631 3,062 7,643 44%
บ้านเดี่ยว 218 1,143 234 1,168 201 1,124 653 3,436 20%
คอนโดมิเนียม 486 1,432 447 1,382 865 2,580 1,798 5,394 31%
อื่นๆ 0 643 0 0 0 95 0 737 4%
รวม 1,688 5,679 1,706 5,101 2,119 6,430 - 0 5,513 17,211 100%