ยอดขายรายปี
รายได้รายปี
ยอดขายรายไตรมาส
รายได้รายไตรมาส
1Q 2565 2Q 2565 3Q 2565 4Q 2565 2565
หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) หน่วย มูลค่า (ล้านบาท) %
ยอดขายแบ่งตามประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ 1,070 2,801 1,327 3,439 651 1,337 886 2,091 3,934 9,668 57%
บ้านเดี่ยว 310 1,706 325 1,857 252 1,366 171 863 1,058 5,792 34%
คอนโดมิเนียม 423 838 459 1,046 310 155 105 -485 1,297 1,554 9%
รวม 1,803 5,344 2,111 6,342 1,213 2,858 1,162 2,469 6,289 17,013 100%
รายได้แบ่งตามประเภท
ทาวน์เฮ้าส์ 984 2,461 1,025 2,552 1,053 2,631 1,196 3,017 4,258 10,660 39%
บ้านเดี่ยว 218 1,143 234 1,168 201 1,124 330 1,813 983 5,249 19%
คอนโดมิเนียม 486 1,432 447 1,382 865 2,580 953 5,144 2,751 10,538 39%
อื่นๆ 0 643 0 0 0 95 0 6 0 744 3%
รวม 1,688 5,679 1,706 5,101 2,119 6,430 2,479 9,980 7,992 27,191 100%