ณ ปัจจุบัน หุ้นกู้ที่ออกในนาม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท ได้ครบกำหนดไถ่ถอนทั้งหมดแล้ว